170908 FLERA NYA FÖRBÄTTRINGAR

Ny Schemavisare

 • En ny schemavisare blir aktiv med ny funktionalitet
 • Möjlighet att visa schema för grupp, ämne och kurs
 • Möjlighet att ställa in in vilken information som ska kunna väljas och visas för schematyperna klass, grupp, lärare, ämne, kurs, sal, elev.
 • Utöver möjligheten att dölja elev går det även att dölja specifika id för klass, grupp och lärare 
 • Lärare visas med namn i väljare (drop down-lista) för lärare
 • Den nya schemavisaren nås via url:en schema.skola24.se/domän/skola/ Läs mer
 • Befintlig schemavisare fungerar men kommer att fasas ut under 2018

Uppdaterat gränssnitt gemensamt för Ledighetsansökan och Förskola/Fritidshem

 • Grafiska och funktionella förbättringar
 • Mer konsekvent utseende
 • Tillgänglighetsförbättringar (användbarhet)
 • Förbättrad responsivitet

Skola24 Frånvaro – Ledighetsansökan

 • Klassnamn visas och går att filtrera

Förskola/Fritidshem

 • Funktion för lovschema (ett avvikande schema för en begränsad period, t.ex. påsklov)
 • Entréläge byter namn till Närvarolista
 • I närvarolistan kan pedagogen se skillnad på vilka barn som är närvarande inom schemalagd tid och vilka barn som är närvarande efter schemalagd tid. Detta visas med två olika ikoner.

170425 TVÅ NYA FUNKTIONER

Måltidsoptimering
Sänk kostnaderna och minska miljöpåverkan med vår nya funktion Måltidsoptimering. 
Nova Software har, i samarbete med Qualifare, tagit fram ett koncept som ger skolköket ett underlag gällande frånvarande elever varje dag, konceptet kallar vi Måltidsoptimering.

Kostpersonalen får, vid ett eller fler tillfällen varje dag, automatiskt en uppdaterad lista på vilka elever som är frånvarande. Särskilt betydelsefullt är information om vilka elever med specialkost som är frånvarande. 
Måltidsoptimering möjliggör en mer resurseffektiv planering som medför lägre kostnader och minskad klimatpåverkan. 

Lägg till/Ta bort elev
Nu introducerar vi äntligen den nya, smarta funktionen Lägg till/ta bort elev. Finns under Inställningar-Anpassa- Funktioner och menyer i Skola24 Schema.

Det förekommer ofta att elever inte helt följer schemat för den klass som eleven går i. För att frånvarohantering ska fungera och för att individuella elevscheman ska bli korrekta måste dessa situationer hanteras på ett bra sätt.

Tipsdokument 

170123 RAPPORTMODULEN
Tjänstefördelningsrapporterna inkluderar lärare med planerad tjänst även om ingen tjänstefördelning finns registrerad.

Tjänstefördelningsrapporterna fungerar med minuter per standardvecka som alternativ till totalt tid/årsram.

För program kan man ange organisation som används som alternativ till faktiskt antal elever i de programrelaterade rapporterna.

Planeringsunderlag för lärare har nu delsummor per ämnestyp.

Planeringsunderlag för lärare kan ta med en kolumn med tjänstefördelad tid.

Beskrivning av tjänst som kan skrivas ut i Planeringsunderlag för lärare har nu mer än 255 tecken. 

Nyhetsarkiv